วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิเคราะห์ข้อสอบ(งานรายบุคคล)


วิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาไทย  ท32102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

    1.       ผู้แต่งวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายคือใคร   (ความจำ)
           ก.เจ้าพระยาพระคลัง(หน)                                 
     ข.สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
           ค.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว       
     ง.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
     2.      ข้อใดคือลักษณะเด่นของลิลิตสุภาพ   (ความจำ)
           ก.ประกอบด้วยโคลงสุภาพ และกลอนสุภาพ   
     ข. ประกอบด้วยร่ายยาว และโคลงสุภาพ  
           ค.  ประกอบด้วยร่ายสุภาพ และโคลงสุภาพ  
     ง. ประกอบด้วยโคลงสุภาพ และกาพย์ยานี
3.  ลิลิตตะเลงพ่ายจัดเป็นวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกับวรรณคดีเรื่องใด 
  (ความเข้าใจ)
     ก.  ลิลิตสามกรุง          ข. ลิลิตยวนพ่าย           ค.  ลิลิตพระลอ        ง.  ลิลิตเพชรมงกุฎ
4.   เนื้อเรื่องของลิลิตตะเลงพ่ายได้ต้นเค้าจากข้อใด (ความจำ)
     ก.  คำให้การของชาวกรุงเก่า                       ข.  จากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
     ค.  จากนิทานพื้นบ้าน                                  ง.  จากประวัติศาสตร์ไทย
5. “เจ้าปถพินทร์ผ่านทวีป  ดับชนมชีพพิราลัย  เอารสไทนฤเบศ  นเรศวรเสวยศวรรยา”  
    คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงใคร  (ความเข้าใจ)
     ก.พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง                              ข.  พระมหาอุปราชา
           ค.สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ                               ง.  สมเด็จพระมหาธรรมราชา

6.                “นฤบดีถามถีบสู้                                 ศึกธาร
                 ฟอนฟาดสุงสุมาร                           มอดม้วย
                 สายสินธุ์ซึ่งนองพนานต์                 หายเหือด   แห้งแฮ
                พระเร่งปรีดาด้วย                            เผด็จเสี้ยนเศิกกษัย”
     พระสุบินของสมเด็จพระนเรศวรข้อนี้เกิดจากข้อใด (ความเข้าใจ)
        ก.  บุพนิมิต              ข.  จิตนิวรณ์                 ค.  เทพสังหรณ์             ง.ธาตุโขภ
7.  ข้อใดใช้โวหารภาพพจน์แตกต่างจากข้ออื่น  (วิเคราะห์)
         ก.        หวนหอบหักฉัตรา     คชขาด   ลงแฮ
                     แลธุลีกลัดกลุ้ม           เกลื่อนเพี้ยง  จักรผัน
         ข.        ว่านครรามินทร์           ผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราช
  เยียววิวาทชิงฉัตร         เพื่อกษัตริย์สองสู้
         ค.       นาดกรกรายทายธนู      ดูสองเจ้าจอมสยาม
                    เฉกลักษมณ์รามรอนราพณ์
         ง.       ระเมียรหมู่ดัสกร            มอญพม่าดาดื่น
                   เดินดุจคลื่นคลาฟอง
8.  คำประพันธ์ข้อใดดีเด่นด้านการสัมผัสอักษร  (วิเคราะห์)
            ก.  ท้าวทั่วทิศทั่วเทศ                       ข.  รอรับราชริมเกย
            ค.  ควาญเคยคัดท้าวเทียบ               ง.  ลัดเล็ดลิดเลาะดง
9.         “พระตรีโลกนาถแผ้ว          เผด็จมาร
              เฉกพระราชสมภาร           พี่น้อง
              เสด็จไร้พิริยะราญ             อรินาศ  ลงนา
             เสนอพระยศยินก้อง           เกียรติท้าวทุกภาย”
      “พระตรีโลกนาถแผ้ว”  หมายถึงใคร  (ความเข้าใจ)
         ก.  พระพุทธเจ้า                               ข.สมเด็จพระวันรัต
         ค.  สมเด็จพระเอกาทศรถ                ง.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 10.              “ จำใจจรจากสร้อย          อยู่แม่อย่าละห้อย
                     ห่อนช้าคืนสม                  แม่แล”
        บท นี้กล่าวถึงใคร  (ความเข้าใจ)
          ก.  พระมหาอุปราชากล่าวถึงพระสนม      
          ข.  สมเด็จพระเอกาทศรถกล่าวถึงพระสนม
          ค.  พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงกล่าวถึงพระสนม
          ง.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกล่าวถึงพระมารดา

เฉลย     1.  ข        2.  ค         3.  ข       4.  ข      5.  ง       
             6.  ค        7.  ข         8.  ก       9.  ก     10.  ก


ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
ข้อที่
H
L
p
r
q
pq
สรุป
1
15
15
1.00
0.00
0.00
0.00
ข้อสอบง่ายเกินไป  ไม่มีอำนาจจำแนก
2
15
8
.76
.20
.24
.1824
ข้อสอบใช้ได้
3
14
10
.80
.26
.20
.1600
ข้อสอบใช้ได้
4
14
4
.60
.66
.40
.2400
ข้อสอบใช้ได้
5
5
2
.23
.20
.77
.1771
ข้อสอบใช้ได้
6
12
8
.66
.26
.34
.2244
ข้อสอบใช้ได้
7
10
6
.53
.26
.47
.1378
ข้อสอบใช้ได้
8
10
4
.46
.40
.54
.2484
ข้อสอบใช้ได้
9
6
2
.26
.26
.74
.1924
ข้อสอบใช้ได้
10
9
6
.50
.20
.50
.2500
ข้อสอบใช้ได้
รวม
1.8125


            ข้อสอบชุดนี้มีความยากง่ายตั้งแต่       .23 1.00 
                                มีอำนาจจำแนกตั้งแต่      .00 - .66


การหาค่าความเชื่อมั่น
คนที่
คะแนนที่ได้ (X)
(X)2
1
9
81
2
9
81
3
8
64
4
8
64
5
8
64
6
8
64
7
7
49
8
7
49
9
7
49
10
7
49
11
7
49
12
6
36
13
6
36
14
6
36
15
6
36
16
5
25
17
5
25
18
5
25
19
5
25
20
4
16
21
4
16
22
4
16

การหาค่าความเชื่อมั่น
คนที่
คะแนนที่ได้ (X)
(X)2
23
4
16
24
4
16
25
4
16
26
3
9
27
3
9
28
3
9
29
3
9
30
3
9
รวม
168
1,048

S2      =   3.577
ได้ค่าความเชื่อมั่น   - 0.88การปรับปรุงแบบทดสอบ
แบบทดสอบข้อเดิม
   1.       ผู้แต่งวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายคือใคร   (ความจำ)
         ก. เจ้าพระยาพระคลัง(หน)                
         ข.สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
         ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
         ง.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปรับปรุงได้ดังนี้
1.      ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของผู้แต่งที่แต่งเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย  (วิเคราะห์)
   ก.  บันทึกการทำสงครามยุทธหัตถีครั้งสำคัญ
   ข.  สดุดีพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ
   ค.  เพื่อแต่งวรรณคดีสดุดีพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับลิลิตยวนพ่ายในสมัยอยุธยา
   ง.  ต้องการบรรยายชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของฝ่ายไทยในการทำสงครามระหว่างไทยกับพม่า
   เฉลย  ข้อ ข.